สายตรงสำนักงาน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนแจ่มใส
ก้าวไกลทางการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน