การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนแจ่มใส
ก้าวไกลทางการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน