การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2560
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560