การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
นโยบายการบริหารงารน
 
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
     
    1. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การกีฬา
3. พัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักในการรักษาความสะอาด
4. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
5. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่นให้เกิดความสวยงาม
6. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
7. สร้างเสริมขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับความเป็นธรรมในการปกครองบังคับบัญชา เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
8. ส่งเสริมให้ความรู้ในการปกครองระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ
9. ดำเนินการพัฒนาบริหารท้องถิ่นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรายงานให้ประชาชนได้ทราบ
10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
11. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
12. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
13. ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ