การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนิโครธาราม
 
นางสาวอรัญญรัตน์ ยมโดย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาพร กสิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางกุหลาบ เรืองทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)