สายตรงสำนักงาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนิโครธาราม
 
นางสาวอรัญญรัตน์ ยมโดย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาพร กสิรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางชาลี ประดิษฐ์การ
ผู้ดูแลเด็ก