การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทับปุด
 
นางสุจิตรา บุตรเลี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกมลทิพย์ จรจิตร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณา กสิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)