สายตรงสำนักงาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทับปุด
 
นางสุจิตรา บุตรเลี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกมลทิพย์ จรจิตร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรินทร์ ผลมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก