การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นายโกศล กสิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
(-ว่าง-)
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ อนุพัฒ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายบุญมา นันทการ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางสมพร ประกอบการ
คนงานทำความสะอาด
นายเจริญ ภู่ผึ้ง
คนงานทำความสะอาด
นายเอกวิทย์ มีสิทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
นางวรรณา นาแก้ว
คนงานทำความสะอาด
.