การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นายโกศล กสิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
นางศรินทิพย์ สร้อยทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ อนุพัฒ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายบุญมา นันทการ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
.