การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
กองการศึกษาฯ
 
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาลตำบลทับปุด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
นางสาวนันทิชา ชูเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ เพ็งจันทร์
ผู้ช่วยสันทนาการ