การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
กองการศึกษาฯ
 
นางสาวนันทิชา ชูเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
นางสาวนันทิชา ชูเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
นางสาวนกชมน เดือนเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุวัฒน์ เพ็งจันทร์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ