การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
กองช่าง
 
นายโกศล กสิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานงานช่าง ระดับต้น)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)
นายบุญส่ง หวันเมือง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายชวลิต ณ นคร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมชาติ สว่างโสภา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธนันต์ เกตุหนู
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า