การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
กองคลัง
 
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเอกชัย เดชเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสุกัญญา ประทีป ณ ถลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอภิสรา ชุ่มจิตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปัญจณีย์ ฝั่งชลจิตต์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ สุปันตี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นายสมาน จรจิตร์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมาลัยพร คงรักษา
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้