การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
กองคลัง
 
นางเยาวพรรณ วาสิการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเอกชัย เดชเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
นางสุกัญญา ประทีป ณ ถลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอภิสรา ชุ่มจิตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปัญจณีย์ ฝั่งชลจิตต์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาววิลาวรรณ กองสิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑามาศ สุปันตี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นายสมาน จรจิตร์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมนสิชา หินน้อย
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้