การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวสมเสียน ทองประทีป
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป )
นางจิราพร สงวนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายอำนวย พุทธนุกูล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
.
นางวราภรณ์ อุมาสะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวจุรีรัตน์ ทัดแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวแวววิสา อินทองปาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววไลพร ประทีป ณ ถลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายยุทธนา อามาตพล
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายสานนท์ แสงสินธ์
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระ เพาะปลูก
นักการ
นางอรศิญา คล่องการ
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายบรรเลง ใจเฉื่อย
คนงานทั่วไป
นายสมพร อารีการ
คนงานทั่วไป
นายอนุพงศ์ สวนรักษา
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป