การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางจิราพร สงวนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
.
นางวราภรณ์ อุมาสะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวจุรีรัตน์ ทัดแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวแวววิสา บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววไลพร ประทีป ณ ถลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายยุทธนา อามาตพล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสานนท์ แสงสินธ์
นิติกรชำนาญการ
นางวรรณวิภา ชาญชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวีระ เพาะปลูก
นักการ
นางอรศิญา คล่องการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายชำนาญ หัสนีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา