การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางนันตภรณ์ ณ ถลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางจิราพร สงวนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุทัศน์ โพธิกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวแวววิสา บุญชู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอมรรัตน์ ปาทาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางวราภรณ์ อุมาสะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ ทัดแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวรรณวิภา ชาญชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววไลพร ประทีป ณ ถลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายยุทธนา อามาตพล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสานนท์ แสงสินธ์
นิติกรชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระ เพาะปลูก
นักการ
นางอรศิญา คล่องการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายชำนาญ หัสนีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา