การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาลตำบลทับปุด
( นักบริหารงานท้องถิ่น)
นางสาวสมเสียน ทองประทีป
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
นายโกศล กสิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
นายโกศล กสิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)