การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาลตำบลทับปุด
( นักบริหารงานท้องถิ่น)
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเยาวพรรณ วาสิการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายโกศล กสิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นางสาวนันทิชา ชูเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
นายโกศล กสิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)