สายตรงสำนักงาน
 
คณะผู้บริหาร
 
นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด
นายกฤษณกร ยมนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับปุด
นางอุบลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับปุด
นายวีรกิจ เทพณรงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอนันต์ ชูพุฒ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับปุด