สำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด -กองการศึกษาฯ
ipday
กองการศึกษาฯ

1228393101


กองการศึกษา

palad
นายวรวุฒิ   สุนทรทัต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 7
)

001
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 6) 

 
001
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา  3-5/ุ6ว


001
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
 
 
arinyarat
นางสาวอรัญญรัตน์  ยมโดย 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
sujitthar
นางสุจิตรา  บุตรเลี่ยม
ครู    
kamontib
นางสาวกมลทิพย์  จรจิตร์
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
001
นางสาวรติกาล  กลับคง 
 ผู้ดูแลเด็ก 

charee
นางชาลี  ประดิษฐ์การ
 ผู้ดูแลเด็ก
patcharin
นางสาวพัชรินทร์   ผลมาตย์
 ผู้ดูแลเด็ก   
  001
นายสุวัฒน์   เพ็งจันทร์
ผู้ช่วยสันทนาการ 
 เอกสารกองการศึกษา

1. คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา
2. ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552
3. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา
4. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา
5.แผนพัฒนาการศึกษา 2553-2555
6. ข้อบังคับการแต่งกายของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  7.1  ปก/คำนำ/สารบัญ
  7.2  ส่วนที่ 1
  7.3  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน กองการศึกษา
  7.4  แต่งตั้งทีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
  7.5  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลทับปุด
  7.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทาง/โครงการของการศึกษา ปี 2554-2556
  7.7  ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนประจำตำบลระหว่างเทศบาลตำบลทับปุด กับ โรงเรีนวัดนิโครธาราม
  7.8  บทความ
  7.9  หนังสือแสดงความจำนงค์เข้าสู่ระบบวิทยฐานะ
  7.10 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2553-2555 เทศบาลตำบลทับปุด
  7.11 โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบาล ประจำปี 2553
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com