ipday
กองการศึกษาฯ

1228393101


กองการศึกษา

palad
นายวรวุฒิ   สุนทรทัต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 7
)

001
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 6) 

 
78
นางเนาวรัตน์ ยีส้า
นักวิชาการศึกษา  3


001
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
 
 
  001
นายสุวัฒน์   เพ็งจันทร์
ผู้ช่วยสันทนาการ 


   
   เอกสารกองการศึกษา

1. คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา
2. ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552
3. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา
4. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา
5.แผนพัฒนาการศึกษา 2553-2555
6. ข้อบังคับการแต่งกายของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  7.1  ปก/คำนำ/สารบัญ
  7.2  ส่วนที่ 1
  7.3  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน กองการศึกษา
  7.4  แต่งตั้งทีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
  7.5  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลทับปุด
  7.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทาง/โครงการของการศึกษา ปี 2554-2556
  7.7  ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนประจำตำบลระหว่างเทศบาลตำบลทับปุด กับ โรงเรีนวัดนิโครธาราม
  7.8  บทความ
  7.9  หนังสือแสดงความจำนงค์เข้าสู่ระบบวิทยฐานะ
  7.10 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2553-2555 เทศบาลตำบลทับปุด
  7.11 โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบาล ประจำปี 2553
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com