การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาเทศบาลตำบล
 
นายสนธยา บุญรักษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทับปุด
นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธำรง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทับปุด
นางวันดี พิกุลทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางนลินา จันทะฟอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอภิภู ชูวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนิรันดร์ จบฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางวิภาพร ปานมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุนันท์ แซ่จิ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวัชระ ทรายทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธนกร จันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณัฐวุฒิ พุมฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2