สายตรงสำนักงาน
 
ประวัติความเป็นมา
 
    ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลทับปุด
          เทศบาลตำบลทับปุด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสุขาภิบาล เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๙ และได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒
     
   
              
   
ตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลทับปุด