การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
    สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
     
    ทางหลวงจังหวัด
      หมายเลข 415 เส้นทางสายพังงา – ทับปุด เป็นเส้นทางที่เพิ่งเปิดให้บริการไม่นาน เส้นทางนี้ระยะทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงอำเภอเมืองพังงา – ทับปุด เนื่องจากไม่ต้องผ่านตัวเมืองเขานางหงส์ ทำให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ส่วนคมนาคมในเทศบาลถนนอยู่ในเกณฑ์ดี มีถนนของเทศบาล 2 สาย คือ ถนนซอยสุขาภิบาล 1 และถนนซอยเทศบาล 2 สภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     
    การไฟฟ้า
      รับผิดชอบและดำเนินการโดยการรับช่วงมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ในปัจจุบัน การบริหารประชาชนยังไม่ทั่วถึง และมีอุปสรรค คือ ระบบไฟฟ้ามักเสียและดับบ่อย
     
    การประปา
      ปัจจุบันการประปาภายในเขตเทศบาลรับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้แหล่งน้ำจากคลองมะรุ่ย และให้บริการเฉพาะในเขตเทศบาล แต่ปัจจุบันการบริการและการติดตั้งยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
     
    การโทรคมนาคม
      ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้บริการด้านสื่อสาร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลขทับปุด ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อให้บริการ รับ – ส่ง ข่าวสาร พัสดุไปรษณีย์โทรเลขและในต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารด้านการเงิน สำหรับด้านโทรศัพท์มีสำนักงานบริการโทรศัพท์อยู่ที่จังหวัดปัจจุบัน การให้บริการภายในเขตเทศบาล ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
     
    การใช้ที่ดิน
      โดยจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอำนาจตามแนวถนนสายหลักทั้งสองสายไม่หนาแน่นนัก
ย่านพาณิชยกรรม อยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล และสองฟากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 ต่อเนื่องถึงร้านค้า อาคารพาณิชย์ บริเวณด้านใต้ของถนนเพชรเกษม ซึ่งกระจายตัวสลับกับที่อยู่อาศัย สำหรับการใช้ที่ดินประเภทเกษตรซึ่งเป็นสวนปาล์ม ยางและนาข้าว จะอยู่บริเวณรอบนอกชุมชน
     
   

การจราจร
      การจราจรภายในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะตั้งถิ่นฐานของชุมชน ตามแนวถนนโดย มีศูนย์กลางพาณิชยกรรมตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 ทำให้จราจรคับคั่ง

     
   
แผนที่เทศบาลตำบลทับปุด โดยสังเขป