การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาพทางสังคม
 
 
    ประชากร
      เทศบาลตำบลทับปุดมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1,015 คน (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร อำเภอทับปุด ณ เมษายน 2552 ) มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1,645 คน / ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 511 หลังคาเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน และเมื่อศึกษาสถิติประชากรพบว่า เทศบาลมีการเพิ่มของประชากรไม่มากนัก
     
    การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
1. ด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับปุด มีโรงเรียนระดับประถม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 แห่ง คือ
- โรงเรียนทับปุด มีนักเรียน 596 คน ครู 20 คน
- โรงเรียนนิโครธาราม มีนักเรียน 482 คน ครู 20 คน
2. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลปัจจุบัน มีนักเรียน 93 คน แยกเป็น
- ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนนิโครธาราม 48 คน
- ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนทับปุด 45 คน
     
    ด้านศาสนา
      ในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีวัดทางพุทธศาสนาในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง คือวัดนิโครธาราม ในวันสำคัญทางศาสนาและวันพระ ประชาชนส่วนใหญ่ไปทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์
     
    ด้านศิลปวัฒนธรรม
      ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับปุด ได้รักษาประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญอื่น ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันสารทไทย วันเข้าพรรษา – ออกพรรษา และวันสำคัญ ๆ ในทางศาสนา
     
    ด้านสาธารณสุข
      ภายในเขตเทศบาล มีคลีนิคแพทย์ 1 แห่ง ร้านขายยา 4 แห่ง
     
    ด้านสังคมสงเคราะห์
      เทศบาลตำบลทับปุด จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน
ชุมชนและการเคหะ เทศบาลตำบลทับปุด เป็นชุมชนขนาดเล็ก การขยายตัวของชุมชนยังมีน้อย
     
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      เทศบาลตำบลทับปุดจะรณรงค์และประชาสัมพันธ ์ให้ประชาชนทราบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน