การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาพทั่วไป
 
 
    สภาพทั่วไป
          สภาพพื้นที่ทั่วไปของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มสลับเนิน บริเวณชุมชนมีถนนสายหลักผ่าน นอกจากนี้บริเวณมีห้วยและคลองธรรมชาติไหลผ่านโดยรอบ ได้แก่ คลองไทรมาศ ห้วยต้นไทร และห้วยบางน้ำตาย
     
          เทศบาลตำบลทับปุด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 และได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันเทศบาลตำบลทับปุด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,015 คน ชาย 522 คน หญิง 493 คน ( ข้อมูลงานทะเบียน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2552) พื้นที่ประมาณ 0.595 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 371.875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด โดยกำหนดเขต ดังนี้
           - ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตเส้นตั้งฉากกับทางหลวงสายกระบี่ – พังงา ตรงหลัก กม. ที่ 169.00 และอยู่ห่างจากฟากเหนือของทางหลวงสายกระบี่ – พังงา ไปทางทิศเหนือ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับฟากเหนือของทางหลวงสายกระบี่ – พังงา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่อยู่แนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงสายกระบี่ – พังงา ตรงหลัก กม. 169.950 ซึ่งเป็น
          - ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงสายกระบี่ – พังงา ไปทางทิศใต้ถึงคลองไทรมาศ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
          - ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฝั่งเหนือของห้วยต้นแซะ ตรงที่อยู่ห่างจากฟากตะวันออกของทางหลวงไปท่าไทร ไปทางทิศตะวันออก 180 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4 จากหลักเขตที่ 4 เลียบทางฝั่งเหนือของห้วยต้นแซะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่อยู่ห่างจากฟากตะวันตก ของทางหลวงไปท่าไทรไปทางทิศตะวันตก 150 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขต ที่ 5
          - ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงฝั่งใต้ของคลองไทรมาศ ตรงที่บรรจบกับเขตโรงเรียนวัดนิโครธารามด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6 จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
     
    เขตการปกครองและการบริหารเทศบาลมีเขตการปกครอง 1 ตำบล คือ
- บางส่วนของหมู่ 1
- บางส่วนของหมู่ 4 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
     
    ลักษณะภูมิประเทศ
      เทศบาลตำบลทับปุด สภาพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่ม บริเวณชุมชนมีถนนสาย หลักผ่าน ได้แก่เพชรเกษม นอกจากชุมชนมีห้วยและคลองธรรมชาติไหลผ่านโดยรอบ ได้แก่ คลองไทรมาศ ห้วยต้นไทร และห้วยบางน้ำตาย
     
    สภาพภูมิอากาศ
      เทศบาลตำบลทับปุด มีอากาศอยู่ในเกณฑ์อบอุ่น มีฝนตกเกือบตลอดปี เพราะได้รับลมมรสุม จากมหาสมุทรจากมหาสมุทรอินเดีย มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน
     
    เศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบาลตำบลทับปุด
      สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน จัดอยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มที่จะดียิ่งขึ้น ซึ่งผลมาจากความสำคัญของระบบคมนาคมขนส่งที่ผ่านชุมชนโดยเฉพาะทางด้านพาณิชยก รรมมีสถาบันการเงินได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ตั้งอยู่ภายในชุมชน นอกจากนี้ร้านค้าและอาคารพาณิชย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าประเภทจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และร้านค้า
     
    การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
      เทศบาลตำบลทับปุด ในปัจจุบันมีขนาดค่อนข้างเล็ก เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตัวตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และหมายเลข 415 โดยจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตัวตามแนวถนนสายหลักทั้งสองสายไม่หนาแน่นมากนัก ย่านพาณิชยกรรม อยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล และสองฟากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 ต่อเนื่องถึงร้านค้าพาณิชย์ บริเวณด้านใต้ของถนนเพชรเกษม ซึ่งกระจายตัวสลับกับที่อยู่อาศัย ด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทซ่อมเครื่องยนต์ อาชีพโดยทั่วไปของประชาชน มีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นสวนยาง ปาล์ม และนาข้าว ซึ่งจะอยู่บริเวณรอบนอกชุมชน รวมทั้งบริเวณชนบททั่วไป