การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทับปุดกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลทับปุด เทศบาลตำบลทับปุดกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. ภาษีป้าย - ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 - ชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน
3. ภาษีบำรุงท้องที่ - ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 - ชำระค่าภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560