การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันแสดงออกและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
   
 
   

"ขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันแสดงออกและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในกิจกรรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด " ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " - พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น - เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น #วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลทับปุด #การแต่งกาย เสื้อโทนสีขาว #จัดโดย เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอำเภอทับปุด โรงเรียนและสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561